Piše: Nikola Rašić

Zamenhofova ulica u Varšavi, u blizini židovskoga muzeja, 2019.
Scheepmakerskade 110
Rotterdam, NL-3011
Nizozemska

Nikola Rašić (1957.), rođen je u Požegi koja se tada zvala i Slavonska. Završio je studije opće lingvistike i sociologije i magistrirao sociologiju na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je i radio kao znanstveni istraživač do 1988. kad se preselio u Nizozemsku. U Rotterdamu od 1988. obnaša dužnost Stalnoga kongresnog tajnika Svjetske organizacije esperantista, do 2003., kada osniva agenciju Most – De Brug za prevoditeljstvo i jezični konzalting. Prevodi sa i na desetak jezika, pismeno, usmeno i simultano, a također je i službeni sudski tumač i prevoditelj za hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski, makedonski i nizozemski. Bavi se i pručavanjem hrvatske kulturne povijesti, naročito rimske i srednjovjekovne te Slavonije u doba otomanske vlasti. Autor je nekoliko knjiga, socioloških studija s područja znanosti o znanosti, sociologije esperantskoga pokreta i romskih studija. Bavi se etnolingvistikom (jezici manjina) i sociolingvistikom, a u posljednje vrijeme najviše romskim jezikom i kulturom. Autor je prve gramatike romskoga na hrvatskom jeziku. Preveo je više knjiga s makedonskoga na esperanto. Suradnik je Sveučilišta u San Franciscu, Amsterdamu, Zagrebu i Zadru. Posebno se bavi kulturom i historijom Požeške kotline i Slavonije i objavljuje radove o tome. U područje interesa ulazi i nizozemska lingvistika i filologija, a napose tema nizozemsko-hrvatskih kulturnih i jezičnih dodira. Zaljubljenik je u jezike, sve odreda, a posebno u bogati svijet hrvatskih i nizozemskih narječja i dijalekata. Njegovi doprinosi na portalu KroNLand bit će s područja njegovih interesa, no on poziva sve korisnike portala da se jave sa svojim prilozima i s drugih područja hrvatske i nizozemske kulture.